Kategorie

Kontakt

Bobas

Ul. Hoża 4

05-400 Otwock

tel. (0-22) 719-44-27

Pn-Pt 10.00-18.00

Sobota 10.00-14.00

sklep@bobas.biz.pl

Zapraszamy !

Karta podarunkowa Bobas

Regulamin

Karta Upominkowa BOBAS

 

Wydawcą Karty Upominkowej BOBAS jest

firma BOBAS z siedzibą w

Otwocku przy ul. Hożej 4

Karta Upominkowa Bobas

to bon towarowy wydany na

okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sklepie BOBAS

 

Nabywca to osoba,

kta otrzymuje od Wydawcy Kartę

Upominkową BOBAS w zamian za przekazanie środk

pieniężnych.

 

Użytkownik

to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej BOBAS.

I.

Postanowienia ogne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej BOBAS do przyjmowania jej do realizacji w sklepie

BOBAS Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej BOBAS może być

dokonane tylko w sklepie w ktym Karta Upominkowa Bobas została nabyta.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środk pieniężnych w kwocie rnej wartości aktywacji Karty Upominkowej

BOBAS

3. Karta Upominkowa BOBAS może być użyta wyłącznie w sklepie w ktym została nabyta

4. Karta Upominkowa BOBAS nie podlega wymianie na

środki pieniężne

(gotkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrona Wydawcy.

5. Realizacja Karty Upominkowej BOBAS będzie stanowiła ważną transakcję rnież w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej BOBAS w spos nieuprawniony.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe BOBAS, kte zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługujążadne

roszczenia w stosunku do

Wydawcy z tytułu utraty (w tym rnież kradzieży) lub zniszczenia Karty

Upominkowej BOBAS

8. Aktywacja Karty upominkowej następuje z chwilą jej opłacenia przy kasie w sklepie BOBAS

II.

Zasady korzystania z Karty Upominkowej BOBAS

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w sklepie BOBAS wyłącznie Karty Upominkowe BOBAS nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed

jej sfałszowaniem.

2. Karta Upominkowa BOBAS może być realizowana w

wyłącznie po jej aktywacji (opłaceniu) w sklepie BOBAS.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotką, kartą płatniczą

lub kredytową w przypadku realizacji w sklepie BOBAS

gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość

Karty Upominkowej BOBAS.

5. Wydawca ma prawo odmić realizacji Karty Upominkowej BOBAS w

następujących przypadkach:

a) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej BOBAS (np. brak

możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

uszkodzenia Karty Upominkowej BOBAS w stopniu uniemożliwiającym

odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych

przez Wydawcę).

d) Połączenia płatności Kartą Upominkową BOBAS z

niewymienionymi w

punkcie II.3. metodami płatności.

III.

Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej BOBAS

1. Karty Upominkowe BOBAS są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2.Aktywacja Karty Upominkowej BOBAS następuje tylko i wyłącznie w

sklepie BOBAS, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty

Upominkowej BOBAS

(bezpośrednio przy zakupie w sklepie BOBAS, po zapłacie przez Klienta)

3. Zakup Karty Upominkowej BOBAS nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

IV.

Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej BOBAS

1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej BOBAS otrzymuje od

Wydawcy:

 

1. Zarno paragon/nota obciążeniowa jak i nota dostawy

potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Upominkowej BOBAS.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towar i

Usług przy użyciu Karty

Upominkowej BOBAS będą rozpatrywane przez Wydawcę

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepie BOBAS

godzinach otwarcia

pon pt 10:00 18:30

sob 9:30 14:30

00-807 Warszawa,

 

V.

Zwrot Towar, za kte zapłacono Kartą upominkową

A.

1. W przypadku chęci zwrotu Towar, zakupionych w

sklepie BOBAS , przy użyciu Karty Upominkowej BOBAS Użytkownik

może dokonać tylko wymiany na inny produkt, w cenie

takiej samej lub wyższej,

po dopłaceniu różnicy. Nie ma możliwości zwrotu

rnowartości w formie gotki, zwrotu na kartę płatniczą/kredytową czy w postaci bonu.

2. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakupienie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej BOBAS.

VI.

Postanowienia końcowe

1.Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej BOBAS

oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapis.

2. Użytkownik poprzez realizację Karty Upominkowej

BOBAS potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Upominkowej BOBAS w takim zakresie, w jakim użycie

Karty Upominkowej BOBAS będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3. Karta Upominkowa BOBAS nie podlega wymianie na

środki pieniężne (gotkę/bon/zwrot środk na kartę płatniczą/kredytową).

4. Wydanie Karty Upominkowej BOBAS nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towar i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepis prawa podatkowego.

5. Karta Upominkowa BOBAS w rozumieniu obowiązujących przepis prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak rnież nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa BOBAS jest elektroniczną formą bonu towarowego.

6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znak legitymacyjnych na okaziciela.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w

sklepie internetowym pod

adresem

www.bobas.biz.pl

oraz w sklepie Wydawcy. Wydawca ma

obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę,

po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepie Wydawcy oraz na stronie

internetowej www.bobas.biz.pl.